Home Up

Llygad y Ffynnon

 

  Cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru                                  Rhifyn 42, Haf 2017

Ffynnon sanctaidd newydd

mewn groto Lourdes ym Morgannwg

Janet Bord

 

CYFARFOD CYNGOR CYMDEITHAS FFYNHONNAU CYMRU 2017

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor Cymdeithas Ffynhonnau Cymru ym Mhlas Tan-y-bwlch ar Ebrill y 1af 2017 am 2.00 o’r gloch.

Yn bresennol: Howard Huws, Ysgrifennydd; Gwyn Edwards, Trysorydd; Eirlys Gruffydd-Evans, Aelod Anrhydeddus; Dafydd Jones, Bill Jones a Dennis Roberts.

Ymddiheuriadau: Y Dr Robin Gwyndaf, Dewi Ensyl Lewis.

Darllenwyd cofnodion y cyfarfod Cyngor blaenorol a gynhaliwyd ar Fawrth y 9fed 2016 ym Mhlas Tan-y-bwlch. Cytunwyd bod angen cywiro’r nodyn ynghylch faint o arian oedd yn y cyfrifon. Roedd y ffigur o £2,470.07 yn y Cyfrif Cadw yn anghywir, gan mai dyna oedd cyfanswm y ddau gyfrif. Ar wahân i hynny, derbyniwyd fod y cofnodion yn gywir.

Materion yn codi:

a. Llofnodi sieciau. Penderfynwyd glynu at y trefniant ar gyfer llofnodi sieciau, er nad yw Eirlys Gruffydd-Evans yn Gadeirydd bellach.

b. Y Gadeiryddiaeth. Clywyd fod Dafydd Jones wedi gorfod ymddiswyddo o’r Gadair oherwydd rhesymau iechyd.  Dewiswyd Eirlys Gruffydd-Evans yn Gadeirydd.  Bydd angen cadarnhau’r penodiad hwn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf.

c. Adolygu rhestr aelodaeth. Roedd Dennis Roberts wedi adolygu’r rhestr cyn y gyrrwyd allan rifyn Nadolig “Llygad y Ffynnon”.

ch. Dogfennau’r Gymdeithas (Archifdy). Clywyd fod y dogfennau gan y Cadeirydd, ac y byddai hi’n rhoi trefn arnynt cyn gynted ag y byddai modd. Parthed cyhoeddi llyfr ynghylch ffynhonnau de Cymru, clywyd nad oedd Gwasg Carreg Gwalch yn fodlon cyhoeddi un Cymraeg, ond y byddai’n fodlon cyhoeddi un Saesneg. Cytunodd yr Ysgrifennydd i yrru at y Cadeirydd gopi electronig o fynegai ffynhonnau Sanctaidd Dyfed.

d. Manylion y Gymdeithas yn nyddiadur Y Lolfa. Yr Ysgrifennydd i hysbysu’r Lolfa ynghylch manylion cyswllt cywir y Gymdeithas.

Adroddiad yr Ysgrifennydd:

Dywedodd yr Ysgrifennydd fod y gwaith ysgrifenyddol yn mynd rhagddo’n hwylus, a’i fod mewn cyswllt efo Fforwm Hanes Cymru.

Adroddiad Golygydd Llygad y Ffynnon:

Ymddiheurodd y Golygydd am y rhifyn diwethaf (Nadolig 2016), oedd â chamgymeriadau iaith oherwydd camddealltwriaeth gyda’r argraffwyr. Oherwydd pris uchel defnyddio Sackville Printers, Bangor, penderfynwyd holi Gwasg Eryri, Porthmadog ynghylch costau argraffu, neu fynd yn ôl at ddefnyddio EWS Printing, Pinfold, Bwcle. Pris cyhoeddi’r rhifyn diwethaf fu £227.50.

Cafwyd gwybod bod Ian Taylor yn gweithio ar fynegai i ôl-rifynnau Llygad y Ffynnon.  Mae’r gwaith bron wedi’i gwblhau, ac y mae’n ganmoladwy.  Penderfynwyd rhoi’r mynegai ar y we ac ar ddisg.

Erbyn hyn mae 7 o aelodau yn derbyn fersiwn electronig o Llygad y Ffynnon. Gan y cafwyd 3 neu 4 o aelodau newydd yn ddiweddar, mae angen cyhoeddi eu henwau yn rhifyn nesaf Llygad y Ffynnon.

Penderfynwyd gyrru rhifyn electronig, yn ogystal â rhifyn papur, i bawb sydd wedi rhoi manylion cyfeiriad e-bost inni, gyda neges yn eu hannog yn gryf i dderbyn copi electronig yn unig o hynny ymlaen am y byddai hynny’n arbed costio argraffu a phostio i’r Gymdeithas.

Adroddiad y Trysorydd:

Clywyd y bu £2,397.88 yn y ddau gyfrif ar 1.7.16, a £2,255.85 ynddynt erbyn 31.3.17, sef gostyngiad o £142.03.

Y mae rhai aelodau eto heb newid eu harchebion banc i adlewyrchu’r tâl aelodaeth newydd. Yn ôl Dennis Roberts, mae 41 o bobl ar y rhestr aelodau sydd ddim wedi talu ers blwyddyn neu ragor. Penderfynwyd cysylltu’n uniongyrchol efo’r rhai sydd heb dalu am y flwyddyn 2015/16, gan ofyn a ydynt yn dymuno parhau’n aelodau. Aethpwyd trwy’r rhestr aelodau gan nodi rhifau ffôn fel y gallai aelodau o’r Cyngor alw’r rhai sydd heb dalu a’u hatgoffa.  Penderfynwyd rhoi nodyn yn rhifyn nesaf Llygad y Ffynnon hefyd. Penderfynwyd rhoi cynnig o flaen y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf fod unrhyw un nad yw wedi talu am y ddwy flynedd ddiwethaf yn cael ei dynnu oddi ar y rhestr aelodau.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol:

a.  Ar awgrym  y Dr Robin Gwyndaf, derbyniwyd y dylid gofyn i Rys Mwyn a hoffai ymuno â’r Cyngor,

     a bod yr Ysgrifennydd i ofyn iddo.

b. Cynhadledd Waterford 26-27.6.17. Clywyd y cynhelir “An Tobar”, cynhadledd ynghylch

    ffynhonnau sanctaidd, yn Waterford ddiwedd Mehefin. Dywedodd yr Ysgrifennydd y byddai’n

    mynd yno ar ran y Gymdeithas, a mynegodd Bill Jones ddiddordeb hefyd.

Dyddiad a man cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol:

Cytunwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diwethaf i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017 ym Mhlas Tan-y-bwlch ar 22.7.17. Mae’r Cadeirydd wedi gofyn am ystafell o 10:00 hyd 12:00 y bore hwnnw. Yn y prynhawn bwriedir ymweld â ffynhonnau lleol, gan gynnwys Ffynnon Fair, Maentwrog; Ffynnon Fihangel, Ffestiniog, ac efallai ffynhonnau eraill yn y cyffiniau.

Yr Eisteddfod Genedlaethol:

Cynhelir cyfarfod y Gymdeithas am 2:30 bnawn dydd Llun y 7fed o Awst ym Mhabell y Cymdeithasau. Thema’r cyfarfod fydd “Ffynhonnau Môn”, gyda chyflwyniad gan y Cadeirydd.

Unrhyw Fater Arall:

Gan nad oedd dim arall i’w drafod, daeth y cyfarfod i ben am 15:45 o’r gloch.

Howard Huws

Ysgrifennydd

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ffynnon Leinw, Cilcain (2)

 

Tristan Grey Hulse

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Cofiwch y cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf ym Mhlas Tan-y-bwlch, Maentwrog am 10 o’r gloch fore dydd Sadwrn yr 22ain o Orffennaf eleni. Bydd yn parhau hyd hanner dydd, ac wedi cinio bwriedir ymweld â Ffynnon Fair, Maentwrog; Ffynnon Fihangel, Ffestiniog, ac efallai ffynhonnau eraill  y cyffiniau. Dewch oll i fwynhau’r diwrnod!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

‘…yn enwog am Iacháu pob Clefyd…’

Saint Govan’s Well yn ystod  350 mlynedd

Janet Bord

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Croeso i’n  haelodau newydd!

Elizabeth Stephen Colbourne, Rhosllannerchrugog

Rosealie Lamburn, Mogerhanger

Elizabeth Rees, Deganwy

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

“Llygad y Ffynnon” yw cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru.  Y golygydd yw Howard Huws, Bangor, a gellir gyrru unrhyw gyfraniad ato yn golygydd@ffynhonnau.cymru . Gellir ei alw ar 01248 351503 neu 07870 797655.

 

Mae pob croeso i unrhyw un sydd â diddordeb yn natur, hanes ac arwyddocâd ffynhonnau Cymru ymuno â’r Gymdeithas. Y tâl aelodaeth yw £10 y flwyddyn i unigolion, £15 i deulu, ac £20 i gorfforaeth; ac anogir pawb i dalu trwy archeb banc uniongyrchol, os gwelwch yn dda – mae’n arbed cymaint o drafferth. Er mwyn ymaelodi, neu adnewyddu aelodaeth, llanwch y ffurflen ar-lein yn  http://www.ffynhonnaucymru.org.uk/ffurflen_aelodaeth.htm a gyrrwch hi at Gwyn Edwards yn   trysorydd@ffynhonnau.cymru , neu cysylltwch â Gwyn neu unrhyw swyddog arall yn uniongyrchol.

 

Cofiwch fod ôl-rifynnau 1-40 “Llygad y Ffynnon” yn awr ar gael ar gryno-ddisg. Mae’n drysorfa o wybodaeth ynghylch ffynhonnau ein gwlad, a hynny am ddim ond £6.50c. Er mwyn archebu copi, cysylltwch â Dennis Roberts yn dennis.h.roberts@btinternet.com.

 

Cofiwch hefyd am WEFAN Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn www.ffynhonnau.cymru, neu gallwch ein canfod tan Ffynhonnau Cymru. Mae yno doreth o wybodaeth, gan gynnwys manylion ffynhonnau unigol, copïau o ôl-rifynnau “Llygad y Ffynnon”, manylion a hanes y Gymdeithas, a ffurflen ymaelodi ar-lein. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Os ydych yn mynd ar wyliau eleni, cofiwch dynnu lluniau unrhyw ffynhonnau diddorol a welwch,

holwch am fanylion yn eu cylch, a gyrrwch y manylion at olygydd “Llygad y Ffynnon”!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Home Up