Home Up

Llygad y Ffynnon

Cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Rhifyn 44, Haf 2018

 

Canfod Delwau Cŵn Mewn Tarddell?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

‘…yn enwog am Iacháu pob Clefyd…’: 

Saint Govan’s Well yn ystod  350 mlynedd (parhad).

Lleoliad Saint Govan’s Well

Ceir St Govan’s Well gerllaw St Govan’s Chapel, filltir i’r de o Bosherston yn Sir Benfro (Cyfeirnod Grid SR96709295). 

Janet Bord                                                                                                                                          (i’w pharhau)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dyma Swyddogion Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

          Robin            Eirlys                  Howard              Gwyn            Dennis

        Gwyndaf,    Gruffydd-Evans,       Huws,             Edwards,        Roberts,

          Llywydd.       Cadeirydd.      Ysgrifennydd.     Trysorydd.       Archwiliwr

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Cyfarfod Cyngor Cymdeithas Ffynhonnau Cymru, 24.4.2018.

Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas am 2:00 o’r gloch prynhawn dydd Mawrth y 24ain o Ebrill 2018

ym Mhlas Tan-y-bwlch.

 COFNODION

Yn bresennol: Eirlys Gruffydd-Evans (Cadeirydd), Robin Gwyndaf (Llywydd), Howard Huws (Ysgrifennydd), Gwyn Edwards (Trysorydd), Dennis Roberts (Archwiliwr Mygedol).

 1. Croeso’r Cadeirydd.

 2. Ymddiheuriadau.

 3. Cofnodion Cyfarfod Cyngor 2017, a materion yn codi.

 Materion yn codi:

 4. Diogelu Data Cyffredinol.   

 5. Adroddiad yr Ysgrifennydd \ Golygydd “Llygad y Ffynnon”.

 6. Adroddiad y Trysorydd.

 7. Cynlluniau ar gyfer y dyfodol:

 8. Unrhyw fater arall.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CYNHELIR CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL Y GYMDEITHAS

YM MHLAS TAN-Y-BWLCH, MAENTWROG,

DDYDD SADWRN YR 21AIN O ORFFENNAF 2018.

COFIWCH DDOD DRAW! GORAU PO FWYAF!

Bydd gennym ystafell o 10:00 hyd 12:00 y bore hwnnw.

Yn y prynhawn bwriedir ymweld â ffynhonnau lleol.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Yr Eisteddfod

Cynhelir cyfarfod y Gymdeithas am 1:30 bnawn dydd Mawrth

y 7fed o Awst ym Mhabell y Cymdeithasau 2.

Thema’r cyfarfod fydd “Ffynhonnau Caerdydd”, gyda chyflwyniad gan y Llywydd. Byddwn hefyd yn anrhydeddu Barry a Thelma Webb am oes o ymroddiad i astudiaeth ffynhonnau Cymru.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FFYNNON PEN-Y-BRONNYDD, TREGARTH

Ffynnon Pen-y-bronnydd, Tregarth.

Y ffynnon yn ei chynefin. Mae’r bibell ddraenio ar waelod y llun yn mynd â dŵr i gae islaw..

Saif rhes tai Pen-y-bronnydd (neu Ben-y-bronydd) yng nghymuned Tregarth, ar ochr orllewinol Lôn Tal Cae sy’n arwain o’r A5 i Dregarth, yng Nghyfeirnod Arolwg Ordnans SH 60342 68738.

                Howard Huws

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

YN EISIAU: SWYDDOG CYHOEDDUSRWYDD  

Mae ar Gymdeithas Ffynhonnau Cymru angen Swyddog Cyhoeddusrwydd er mwyn cynyddu diddordeb y cyhoedd ym mhwnc ffynhonnau Cymru’n gyffredinol, ac yn eu harwyddocâd hanesyddol a diwylliannol. Hynny er mwyn ceisio diogelu ein ffynhonnau, a chadw a lledaenu gwybodaeth yn eu cylch. Gwaith y Swyddog fydd:

 

·                     Tynnu sylw at ffynhonnau lleol, eu hanes a’u traddodiadau, gan ysgogi casglu gwybodaeth amdanynt;

·                     Codi ymwybyddiaeth ynghylch ffynhonnau ymysg cynghorau lleol a chymdeithasau bro;

·                     Annog ysgolion i gyflwyno ffynhonnau lleol i blant yn rhan o’u gweithgareddau addysgiadol;

·                     Diogelu ffynhonnau rhag eu difrodi, eu hanghofio neu’u colli;

·                     Hyrwyddo Cymdeithas Ffynhonnau Cymru a chynyddu ei haelodaeth.

 

Swydd ddi-dâl, wirfoddol fydd hon, ond byddai’n ychwanegiad gwerthfawr at grynodeb gyrfa unrhyw unigolyn sy’n amcanu gweithio ym meysydd cadwraeth, addysg, hanes neu gymdeithaseg.

Y mae’n swydd ddelfrydol at gyfer unigolyn brwdfrydig a gweithgar o unrhyw oedran, ac yn neilltuol ar gyfer rhywun sydd am brofiad gwaith cyn mynd ymlaen i addysg bellach neu swydd arall.

Y mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai trwydded yrru yn fanteisiol iawn. Dylai’r sawl sydd â diddordeb gysylltu â’r Ysgrifennydd yn cyfarchiad@yahoo.co.uk neu trwy alw 07870 797655 / 01248 351503.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD (yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol)

Mae gan y gymdeithas wybodaeth am enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-byst aelodau mewn ffeil ar gyfrifiadur. Cafwyd y wybodaeth hon o’r ffurflen gais am aelodaeth a dderbyniwyd gan y Gymdeithas. Defnyddir yr wybodaeth i gysylltu â’r aelodau ynglŷn â materion yn ymwneud â’r Gymdeithas, megis cylchredeg ein cylchgrawn “Llygad y Ffynnon”, ac i brosesu tanysgrifiadau’r aelodau . Bydd y data y mae’r Gymdeithas yn ei gadw yn cael ei drin yn gyfrinachol, gyda hawl gweld gan Swyddogion y Gymdeithas yn unig. Pan ddelo aelodaeth i ben diddymir cofnod yr aelod oddi ar y ffeil aelodaeth. Mae gan Aelodau hawl i gopi caled, o fewn mis o ofyn amdano, o’r  wybodaeth amdanynt a gedwir gan y gymdeithas, a’r hawl i ofyn am gywiro eu gwybodaeth neu’i diddymu oddi ar y cyfrifiadur. Ynghylch y materion hyn dylid cysylltu â Thrysorydd y Gymdeithas. 

Derbynwyd yr uchod gan Bwyllgor Gwaith y Gymdeithas ar Mawrth y 24ain o Ebrill 2018.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Llygad y Ffynnon” yw cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. Y golygydd yw Howard Huws, Bangor, a gellir gyrru unrhyw gyfraniad ato yn golygydd@ffynhonnau.cymru. Gellir ei alw ar 01248 351503 neu 07870 797655.

Mae pob croeso i unrhyw un sydd â diddordeb yn natur, hanes ac arwyddocâd ffynhonnau Cymru ymuno â’r Gymdeithas. Y tâl aelodaeth yw £10 y flwyddyn i unigolion, £15 i deulu, ac £20 i gorfforaeth; ac anogir pawb i dalu trwy archeb banc uniongyrchol, os gwelwch yn dda – mae’n arbed cymaint o drafferth. Er mwyn ymaelodi, neu adnewyddu aelodaeth, llanwch y ffurflen ar-lein yn http://www.ffynhonnaucymru.org.uk/ffurflen_aelodaeth.htm a gyrrwch hi at Gwyn Edwards yn trysorydd@ffynhonnau.cymru, neu cysylltwch â Gwyn neu unrhyw swyddog arall yn uniongyrchol.

Cofiwch fod ôl-rifynnau 1-40 “Llygad y Ffynnon” yn awr ar gael ar gryno-ddisg. Mae’n drysorfa o wybodaeth ynghylch ffynhonnau ein gwlad, a hynny am ddim ond £6.50c. Er mwyn archebu copi, cysylltwch â Dennis Roberts yn dennis.h.roberts@btinternet.com.

 Cofiwch hefyd am WEFAN Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn www.ffynhonnau.cymru, neu gallwch ein canfod tan Ffynhonnau Cymru. Mae yno doreth o wybodaeth, gan gynnwys manylion ffynhonnau unigol, copïau o ôl-rifynnau “Llygad y Ffynnon”, manylion a hanes y Gymdeithas, a ffurflen ymaelodi ar-lein.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Home Up