Home Up

LLANBEDRYCENNIN

 

AIL- DDARGANFOD FFYNNON BEDR

  (SO 763692)

 gan

Christopher Naish

Wantage, Swydd Rhydychen  

Roedd penwythnos olaf mis Mawrth (29/30) yn anhymorol o gynnes a heulog a da o beth oedd hynny gan fod rhai aelodau o gymdeithas Wellsprings, o dan arolygaeth effeithiol Jan Shivel a Pepper, y ci, wedi dod at ei gilydd i glirio a glanhau safle  Ffynnon Bedr (cyfeirnod map 763692). Mae’r ffynnon ar gyrion pentre Llanbedrycennin, Dyffryn Conwy, ychydig i’r gorllewin o’r B5106 yn Nhal-y-bont. O dafarn y Bedol (sy’n cynnig bwyd blasus a pheint arddechog o gwrw chwerw Burntwood, gyda llaw,) cymerwch y ffordd tua Llanbedr. Ar ôl rhyw chwarter milltir, ac wedi mynd heibio i’r maes chwarae, trowch i’r chwith ar hyd wtra sy’n arwain at fferm o’r enw Ffynnon Bedr. Mae’r ffynnon  ei hun yn gorwedd  yng nghornel cae ar y dde i’r wtra  wrth droed coeden ywen anferth. Mae’r ywen yn tyfu yn ymyl nant fechan sy’n llifo ar hyd ochr y cae tua’r afon Conwy. Yn ffodus mae nifer o lwybrau cyhoeddus yn arwain at y safle.

Roedd Allen Meredith o sir Gaerfyrddin, sy’n arbenigwr ar goed yw, wedi dod yno fel aelod o’r criw i’n cynghori ac i sicrhau nad oedd yr ywen yn cael ei niwedio. Hefyd wedi dod i’n cefnogi roedd Eirlys a Ken Gruffydd o Gymdeithas Ffynhonnau Cymru. Pan fesurodd Ken y goeden a darganfod mai 28 troedfedd oedd ei chylchedd sicrhaodd Allen ni ei bod dros dwy fil o flynyddoedd oed a’r goeden ywen hynaf ym Mhrydain sy’n tyfu dros ffynnon sanctaidd. Roedd tarddiad y ffynnon yn ymyl yr ywen a’r dwr ohoni yn goferu ar hyd sianel fer i ymuno a’r nant.

Yn ôl Harold Hughes a Herbert L. North, awduron The Old Churches of Snowdonia, a gyhoeddwyd yn 1924, roedd adeilad dros y ffynnon a’i fesuriadau mewnol oedd deg troedfedd wrth naw troedfedd a hanner. Roedd y ffynnon ei hun yn chwech troedfedd wrth bedair, ac roedd yn dair troedfedd o ddyfnder.  Dechreuodd yr adeilad oedd o gwmpas y ffynnon ddadfeilio tua diwedd y ddeunawfed ganrif ac erbyn dechrau’r ugeinfed ganrif,doedd y muriau  fawr uwch na lefel y tir o’u cwmpas. Roedd drws yn wynebu’r dwyrain ond nid oedd unrhyw arwydd o ffenestri yn yr adeilad. Tan ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd rhieni yn dod a phlant  gwael eu iechyd at y  ffynnon i’w trochi ynddi ac yna byddent yn cael eu cario i gapel bach cyfagos i ddod atynt eu hunain.

Llanwyd y ffynnon a cherrig mawr ychydig wedi’r Rhyfel Mawr a hynny, mae’n debyg, gan dirfeddiannwr oedd yn ceisio rhwystro llif y dwr neu gadw ei anifieliaid rhag mynd iddo. Oherwydd hyn, meddai Allen, roedd yr ywen wedi ei chael hi’n anodd  goroesi ac nid oedd golwg iach iawn arni o’i chymharu  a choed yw eraill yn yr ardal.  Rhaid oedd dilyn ei gyngor wrth ddechrau symud y cerrig mawr o’u lle ger y goeden gan ddefnyddio rhawiau , picasau a pholion haearn. Ceisiais dynnu allan un neu dwy o’r meini mawr gan ddefnyddio fy modur a rhaff gan obeithio eu llusgo  o safle’r ffynnon ond ni lwyddais i wneud hynny am nad oedd yr olwynion yn gallu cael digon o afael ar y glaswellt. Yr adeg honno roedd rhaid cael cymorth pawb i dynnu ar y rhaff a chodi ambell garreg fawr o’i lle. Serch hynny ni lwyddwyd i symud pob carreg  oedd ger yr ywen na chlirio’r sianel lle goferai’r dwr. Ond wrth symud y cerrig o siambr y ffynnon  roedd yn dda darganfod bod y  ddaear yn wlyb ar waetha’r diffyg glaw. Rydym yn gobeithio y gallwn glirio’r safle yn fwy trwyadl  yn y dyfodol. Yn y cyfamser rydym yn gobeithio y bydd symud y cerrig oedd wedi eu dodi o gwmpas y goeden yn ddigon i annog dwr o’r ffynnon i lifo unwaith eto. Bydd rhaid i ni aros a gweld.

Er nad oedd safle Ffynnon Bedr yn un ddiddorol iawn ar yr olwg gyntaf – dim dwr, dim siambr ffynnon, dim byd- mi wnaethon ni fwynhau’r gwaith caled oedd yn rhaid ei wneud i achub yr hen ywen hynafol sy’n sefyll fel ceidwad drosti hi. Pwy a wyr na fedrwn ni ail adeiladu’r ffynnon ei hun yn y dyfodol.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 14 Haf 2003

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up