Home Up

LLANFAIR CAEREINION

 

FFYNNON FAIR, 

(SJ1006) 

 

Mae'r ffynnon arbennig hon wedi ei lleoli islaw'r eglwys, uwchlaw'r afon. Mae arwydd yn dangos ei lleoliad a grisiau yn arwain i lawr ati. Cafodd y safle ei adnewyddu yn 1990 ac mae'n amlwg yn brosiect a gostiodd gryn lawer i'w gwblhau. Ers talwm roedd y ffynnon yn enwog am wella'r crud cymalau ac anhwylderau ar y croen. Roedd hefyd yn ffynnon a allai amddiffyn pobl rhag cael eu rheibio a'u melltithio gan wrachod gan fod rhinwedd arbennig yn perthyn i'r dŵr. Fe'i defnyddid fel dŵr swyn. Cariwyd y dŵr o'r ffynnon i'r eglwys ar gyfer bedyddio plant. Mae pensaerniaeth y ffynnon yn diddorol gan ei bod ar siâp anarferol. Codwyd sedd gerllaw iddi ac mae'n amlwg fod angen cryn ofal i gadw'r lle yn ddestlus. Gan fod y ffynnon yn un ddofn rhoddwyd grid metal dros y dŵr ond nid yw hyn yn amharu at y mwynhad o eistedd gerllaw'r dyfroedd tawel a gwrando ar furmur yr afon yn y dyffryn islaw. Mae'n ffynnon ddiddorol sy'n hawdd dod o hyd iddi ac yn werth ymweld â hi.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 11 Nadolig 2001

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

MENTER MALDWYN A'R FFYNHONNAU

Yn ystod mis Awst cyfarfu swyddogion Cymdeithas Ffynhonnau Cymru, a Nia Rhosier, Pontrobert, un o'n haelodau mwyaf gweithgar, efo Arfon Hughes o Menter Maldwyn. Y gobaith yw y bydd taflen ddeniadol yn cael ei chynhyrchu yn dangos taith gerdded o gwmpas rhai o ffynhonnau Maldwyn erbyn y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn Awst 2003. Mae'r prosiect yma yn un cyffrous iawn ac mae'n golygu ymweld â ffynhonnau'r fro, nodi eu lleoliad a'u cyflwr a chofnodi popeth fel bo modd i gerddwyr, yn bartion, unigolion neu'n deuluoedd ymweld â nhw. Bydd hefyd yn cynnwys cyfarwyddiadau ar lle i barcio'n gyfleus er mwyn ymweld â'r ffynhonnau. Eisoes mae Nia wedi dechrau ar y gwaith. Meddai mewn llythyr atom ddechrau mis Hydref:

Gair i'ch sicrhau 'mod i'n gyrru 'mlaen efo trefniadau i ymweld â ffynhonnau'r ardal hon ynghyd a thri chyfaill, Jill Turner o Lanfair Caereinion a Nigel Wallace a Paul Wigmore o Lanerfyl. Dysgwyr ydynt ac yn frwdfrydig iawn dros y syniad o daith gerdded o gwmpas y ffynhonnau yn Awst 2003. Bydd Jill a minnau'n dechre trefnu un daith, sef Ffynnon Fair a Ffynhonnau Maddox yn Llanfair, o fewn y mis nesaf, a bydd Nigel a Paul yn canolbwyntio ar ffynhonnau Llanerfyl a Garthbeibio (a Llangadfan o bosib). Gobeithiwn gyd-gyfarfod ym mis Chwefror i drafod ymhellach.

Mae'n braf iawn gweld y fath frwdfrydedd heintus ac mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a diddorol iawn. Onid da o beth fyddai i ardaloedd eraill efelychu ein cyfeillion ym Maldwyn? Gallai teithiau cerdded fel hyn fod yn fodd i ddenu twristiaid i ardal yn ogystal â diogelu lleoliad a hanes ffynhonnau Cymru. Diolch i Arfon am y syniad a diolch i Nia a'i chyfeillion am fod mor barod i wneud y gwaith maes. Byddwn yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld sut mae'r prosiect yn datblygu yn y dyfodol. (Gol.)

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 11 Nadolig 2001

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Annwyl Olygydd

  Pleser gennyf yw adrodd ar yr hyn sydd eisoes wedi ei wneud i drefnu teithiau cerdded o gwmpas y ffynhonnau yn ardal Meifod.

Byddwn yn mynd ar daith ffynhonnau Llanfair Caereinion ar Ebrill 23ain 2002 a fydd yn cynnwys FFYNNON FAIR sydd yn y pentref y tu ôl i'r eglwys a FFYNHONNAU MADOG (pedair ohonynt). Mae Jill a minnau wedi sgwrsio a pherchennog y tŷ Madog's Wells, Mrs Ann Reed, sy'n cadw gwely a brecwast, ac mae'n hapus i gydweithio â ni. Ar hyn o bryd mae cyrraedd dwy allan o'r pedair ffynnon braidd yn anodd, ond mae'r perchnogion yn barod iawn i wneud rhywfaint o waith clirio er mwyn hwyluso ymweliad cerddwyr. Cewch fwy o wybodaeth cyn bo hir.

Nia Rhosier, Pontrobert, Meifod.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 12 Haf 2002

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Ffynhonnau Llanfair Caer Einion 

(SJ1006) 

gan CARWR LLES Y CYFFREDIN

O'r Eurgrawn Wesleyaidd, Hydref 1825, tudalennau 358 ac 359. Argraffwyd yn Argraff-dy y Methodistiaid Wesleyaidd Llanfair Caereinion, gan R. Jones dros W. Evans.

Mae effeithiau tra chanmoladwy yn perthynu i'r ffynhonnau hyn; ac wrth ystyried fod y fath luoedd yn cyrchu atynt bob borau, meddyliais mai nid anfuddiol fyddai rhoddi darluniad byr ohonynt. Eu harchwaeth sydd heliaidd a brwmstanaidd, eu harogliad sydd debyg i arogliad fflamlwch, a'u lliw (ar eu tarddiad cyntaf o'r graig) sydd debyg i eiddo llaeth. Y tymhor gorau i'w hyfed, ydyw, o ganol Ebrill hyd ddiwedd Hydref; ond gellir eu hyfed drwy'r gauaf. Ni ddylid yfed ohonynt (oddithyr ar rai achlysuron) fwy na galwyn. Dywedir, mai ychydig o feddyginiaethau sydd yn rhagori ar ddyfroedd o'r natur yma, i'r dyben i iawn-drefnu anhwylderau yn y cylla a'r ymasgaroedd. Y meant hefyd yn dra llesiol i wendid yn y geneuau, i refrwst (colic), i bruddglwyf, i anmhlantadrwydd, i wendid menywaidd, ac i hen ddoluriau: y mae hefyd yn fanteisiol i'r gewynst, y gymalwst a'r graianwst. Llawer, trwy yfed o'r dyfroedd rhinweddol hyn, a ryddhawyd oddiwrth amrywiol lynger, ac a iachawyd yn hollol. Gallwn ychwanegu, trwy henwi llawer ag sydd heddyw yn dystion byw eu bod wedi cael eu hiachau o amrywiol glefydau, trwy yfed o'r dyfroedd rhinweddol hyn; ond tawaf y tro hwn, rhag eich blino a meithder. Gobeithiaf y bydd i bawb a ddeuant i ymofyn meddyginiaeth i'w cyrph oddiwrth y dyfroedd hyn, gofio am ddyfroedd yr iachawdwriaeth, y rhai sydd yn meddyginiaethu yr enaid, a'u bod yn rhad i bawb, a chroesaw i bawb, yn ddiwahaniaeth, gyfranogi o honynt.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 15 Nadolig 2003

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc 

FFYNNON FAIR

LLANFAIR CAEREINION

(SJ104065)

 FFILMIO’R FFYNHONNAU  

 Eirlys Gruffydd

Yn ystod mis Gorffennaf eleni gofynnwyd i Ken a minnau fynd gyda chwmni Teleg i ffilmio ffynhonnau ym Mon, Arfon, Llyn, Eifionydd, Powys, Ceredigion a Chaerfyrddin. Buom yn ymweld a ffynhonnau a oedd yn gyfarwydd i ni, yn edrych ar eu cyflwr ac yn digalonni o weld cyflwr truenus rhai ohonynt ond yn llawenhau wrth weld fod eraill yn amlwg yn cael gofal. Llwyddwyd hefyd i ymweld ag un ffynnon newydd. Mawr yw ein diolch i Michael Bailey Hughes a’i fab Sion am eu cwmni a’u caredigrwydd i ni yn ystod y dyddiau y buom yn ffilmio.  

Ar daith dau ddiwrnod i’r de gan deithio drwy Bowys a galw i weld Ffynnon Fair yn Llanfair Caereinion (SJ104065) . Mae’r ffynnon islaw’r eglwys ac yn hawdd dod o hyd iddi am fod arwyddion yn dangos ei lleoliad. Rhaid dringo i lawr nifer o risiau cyn dod at y ffynnon ei hun. Mae ei ffurf yn anarferol, yn sgwar ar un pen lle mae’r grisiau’n mynd i lawr at y dwr ond yn grwn yn y pen arall. Plannwyd blodau a llwyni ar y llethr uwchben y ffynnon ac mae sedd garreg gerllaw iddi. Yn anffodus diflannodd y bwrdd gwybodaeth oedd yn son amdami. Roedd hon yn ffynnon a allai wella anhwylderau amrywiol ond gellid defnyddio’r dwr i felltithio hefyd! Mae hon yn ffynnon sydd wedi cael sylw yn Llygad y Ffynnon yn weddol ddiweddar ac yn un sy’n werth ymweld a hi os ydych yn digwydd teithio drwy Llanfair Caereinion. Buom yn ffodus i gael tywydd sych ond cymylog wrth ffilmio ac felly y parhaodd weddill y dydd.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 17 Nadolig 2004

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up