Home Up

LLANLLWNI

SIR GAERFYRDDIN

 

FFYNNON NONNI

Yn ystod mis Awst buom yn chwilio am olion y ffynnon hon. Yn ôl yr wybodaeth yng nghyfrol Francis Jones, The Holy Wells of Wales, roedd ar dir ffarm Maes Nonni nid nepell o olion Castell Nonni. I gyrraedd y ffarm rhaid oedd troi i ffordd gul gyda thalcen Capel Nonni, sef addoldy'r Annibynwyr. Wedi croesi mwy nag un pentwr o wellt a oedd yn llawn diheintydd i rwystro llediad clwy'r traed a'r genau, daethom i fuarth ffarm Castell Nonni. Ni wyddai'r ferch ifanc o Gymraes yno ddim am y ffynnon ond roedd ganddynt gae y credid bod olion lleiandy yno yn rhywle o dan y pridd. Cyfeiriodd ni at dŷ ar ochr y ffordd rhwng Castell Nonni a'r briffordd. Teulu o Saeson oedd wedi ymgartrefu yma ac roedd y castell ar eu tir ond nid oedd sôn am ffynnon yn unman. Serch hynny, credent fod y cyn-berchennog wedi dweud wrthynt fod ffynnon yno unwaith a'i bod yn diwallu anghenion y rhai a adeiladodd y tŷ ar ddechrau'r ugeinfed ganrif ac a fu'n ffermio'r tir gerllaw'r castell. Gallwn ddweud gyda pheth sicrwydd felly fod lleoliad y ffynnon arbennig hon wedi ei cholli.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 11 Nadolig 2001

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up