Home Up

MEIFOD

MALDWYN

(SJ1513)

 

Annwyl Olygydd,

Dyma fwy o hanes am ffynhonnau  O'r diwedd mae Jill Turner a minnau wedi bod i weld Ffynnon y Clawdd Llesg, Meifod, ac wedi canfod peth anhawster i'w chyrraedd oherwydd tyfiant a mieri. Mae'n debyg mai'r Comisiwn Coedwigaeth biau'r tir, a'r cyfrifoldeb, am wn i, dros gadw'r llwybrau'n agored. Mae angen camfa wrth ochr y llidiart newydd a osodwyd ganddynt ar y ffordd wrth ymyl Trefedrid. Mae'r llidiart yn un llydan iawn ac yn anodd ei hagor a'i chau. Nid oes unrhyw arwyddbost yn unman ar y ffordd hon a dim ond oherwydd i berchennog Trefedrid roi ychydig o ganghennau a rhuban wrth ymyl y mynediad i'r llwybr at y ffynnon y bu'n bosib i ni ddod o hyd iddi.

 

Dyma ran olaf y daith sydd tua hanner milltir o hyd. Mae arwyddbost ar ddechrau'r daith ym Meifod ei hun dros bont Broniarth, a cheir disgrifiad o'r daith gerdded hon mewn pamffledyn uniaith Saesneg a baratowyd gan Gyngor Cymuned Meifod rai blynyddoedd yn ôl, ond yn ôl a welaf ni ellir gwneud y daith gylch erbyn hyn fel y mae'r pamffledyn yn ei awgrymu am nad yw'n bosibl gwahaniaethu'r llwybrau cyhoeddus oddi wrth dir fferm Lower Hall. Y mae angen holi Cyngor Sir Powys ynglŷn â hyn.

Cefais ateb gan Mark Chapman o Adran Llwybrau Cyhoeddus Powys ynglŷn â'r gwaith arfaethedig ar lwybrau at ffynhonnau Llanfair Caereinion ac mae'n swnio'n addawol. Fodd bynnag ni wnaeth sylw o'm ymholiadau ynglŷn â Ffynnon Dydecho a Ffynnon Ddu yng Ngarthbeibio. Gobeithio yn wir y bydd Menter Maldwyn yn llwyddo i gael cyllid i ariannu'r prosiect a chreu'r pamffled am y llwybrau a'r ffynhonnau ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod fis Awst 2003.

Nia Rhosier, Pontrobert, Meifod.

(Diolch o galon unwaith eto i Nia am ei gwaith diflino yn chwilio a chofnodi lleoliad y ffynhonnau yn ardal Meifod. Diolch hefyd i'r cyfeillion sy'n ei chynorthwyo. Mae Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn cydweithio a Menter Maldwyn i geisio cael arian i'r prosiect arbennig hwn)

LLYGAD Y FFYNNON  Rhif 13, Nadolig  2002

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

Rhan o'r PYTIAU DIFYR

Nheirtref Meifod, Maldwyn

Ofergoelion yr Hen Gymry gan y Parch. T. Frimston (Tudur Clwyd) Bae Colwyn, 1905.

(Detholiad o’r hyn sy’n ymddangos o dudalen 48 hyd dudalen 67.Cadwyd y sillafu gwreiddiol)

FFYNNON-DDEWINIATH

‘Dyma wedd ar ofergoeledd yr hen Gymry a fu mewn bri mawr am ganrifoedd... Dyddia y Ffynhonnau Sanctaidd i hynafiaeth dirfawr, ac ymhell cyn y cyfnod Cristionogol. Roedd rhai o honynt yn iachaol, y lleill yn broffwydol ond yr oll yn ddewinol. Gwaith llawer i Ffynnon Fair oedd gwella llygaid. Dyna hefyd briodolid i Ffynnon Goblyn. Hanfod hanes honno yw, fod rhyw Sant rhyw dro wedi cael mendio ei lygaid ynddi; a phwy bynnag a fynnai gael ei rhinwedd, byddai raid iddo fyned yn y boreu cyn i’r haul godi i olchi ei lygaid yn nwfr y ffynnon.

Yr oedd, ac y mae eto yn Nheirtref Meifod, Maldwyn, ffynnon a lecha oddeutu milltir i ogledd Dolobran Hall a elwir yn Ffynnon Darogan.(SJ 119135 Un arall y sydd yn Clawdd Llesg ar derfyn Meifod a Guilsfield, yn nhref Trefedryd. I fyny hyd at ddiwedd y ganrif ddiwethaf, cyrchai tyrfaoedd i Ffynnon y Clawdd Llesg (SJ 159114) yn enwedig ar Sul Y Drindod, i yfed twr a siwgwr.

LLYGAD Y FFYNNON - Rhif 26 Haf 2009

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

Home Up